Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Feestje Drive- Inn

Artikel 1 - Definities

 • Contractant 1 hierna te noemen als opdrachtgever
 • Contractant 2 hierna te noemen als Feestje Drive- Inn.


Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en Feestje Drive- Inn onderling aangaan. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 3 - Offertes

 • De prijzen genoemd in onze vrijblijvende offertes zijn exclusief BTW en inclusief reiskostenvergoeding, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 • Feestje Drive- Inn verplicht zich het optreden op het overeengekomen tijdstip aan te doen vangen cq op het overeengekomen tijdstip de verhuurde materialen te leveren en zal de overeenkom st naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Feestje Drive- Inn alsmede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.
 • Feestje Drive- Inn kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor welke schade dan ook- voortvloeiende uit het feit dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.
 • Feestje Drive- Inn is gevrijwaard van alle eventueel bijkomende kosten welke het gevolg zij n van het organiseren van het evenement. Hieronder worden o.a. kosten voor Buma, Sena en Videma, kosten voor vergunningen, parkeergeld, bepaalde heffingen e.d.
 • Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen die van overheidswege vereist zijn voor het organiseren van de activiteit, kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De financiële consequenties zullen ook vooraf tussen beide partijen worden overlegd.
 • De locatie waar de apparatuur cq materialen moeten worden opgesteld / afgeleverd, dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn, indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden.
 • Tenzij anders overeengekomen, zullen de kosten voor parkeergeld door opdrachtgever aan Feestje Drive- Inn worden vergoedt.
 • Het podium of de vloer waar Feestje Drive- Inn zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen.
 • Elektriciteitsvoorzieningen (binnen 10 meter vanaf de plaats waar de apparatuur wordt opgesteld), dienen te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen. Om veilig en zeker te kunnen optreden zijn er minimaal 2 “ lege en schone ” elektra groepen van 16 ampère noodzakelijk.
 • Feestje Drive- Inn verplicht zich ervoor te zorgen dat de apparatuur en alle andere benodigdheden zich in een goede staat bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende de veiligheid.
 • Feestje Drive- Inn behoudt zich het recht voor medewerking te weigeren aan personen die in het belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie of lichtvoorzieningen, zonder dat dit vooraf aan Feestje Drive- Inn is medegedeeld.
 • Feestje Drive- Inn behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “ inprikken ” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met opdrachtgever overleg is geweest. Mochten beide partijen hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt Feestje Drive- Inn zich het recht voor om medewerking tot inprikken te weigeren.
 • In geval van bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld optreden in de open lucht is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afscherming van de apparatuur van Feestje Drive- Inn.
 • De medewerkers van Feestje Drive- Inn hebben recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid. Gewoonlijk komt dit neer op ongeveer 2 consumpties per persoon per uur.
 • De duur van het optreden cq huur van de materialen is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het optreden extra speelduur gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te verzoeken. De extra kosten hiervoor zullen ter plaatse worden overeengekomen.
 • Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij opdrachtgever.
 • Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerkers van Feestje Drive- Inn duidelijk zijn wie er voor de activiteit het aanspreekpunt is.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Artikel 5 - Overmacht

 • Indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan de Feestje Drive- Inn verschuldigd.
 • Indien Feestje Drive- Inn de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan verplicht Feestje Drive- Inn zich een vervangende drive- in show of act te zorgen.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever en Feestje Drive- Inn geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtgever en Feestje Drive- Inn hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de nadat opdrachtgever of Feestje Drive- Inn haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 6 - Opzegging en annulering

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen tot 7 dagen voor aanvang van het optrede n cq levering.
 • Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever binnen 7 dagen heeft Feestje Drive- Inn recht op annuleringskosten (€ 150,00), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Feestje Drive- Inn zijn toe te rekenen.


Artikel 7 - Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 • Feestje Drive- Inn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdracht gever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Tevens als na het sluiten van de overeenkomst, Feestje Drive- Inn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • Voorts is de Feestje Drive- Inn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Feestje Drive- Inn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 • Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenechtelijke, die door één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.


Artikel 8 - Klachten

 • Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Feestje Drive- Inn .
 • Indien een klacht gegrond is, zal Feestje Drive- Inn de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Feestje Drive- Inn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel aansprakelijkheid.
 • Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.


Artikel 9 - Betaling / Borg

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het totaalbedrag na afloop van het optreden contant aan Feestje Drive- Inn worden voldaan. Indien er artikelen zijn gehuurd zal het totaalbedrag plus € 50,00 borg bij aflevering contant aan Feestje Drive- Inn worden voldaan.


Artikel 10 - Voorschot

 • Feestje Drive- Inn is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq vooruitbetaling van opdrachtg ever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan alsdan als voorwaarde gelden voor de uitvoering van de opdracht.


Artikel 11 - Incassokosten

 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim bij het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% over het factuurbedrag verschuldigd.


Artikel 12 - Aansprakelijk heid

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het optreden en na afloop hiervan.
 • Indien Feestje Drive- Inn voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Feestje Drive- Inn heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden een aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten. De aansprakelijkheid van Feestje Drive- Inn voor directe schade is te allen tijde beperkt tot hetgeen er in de polis van deze aansprakelijkheidsverzekering staat omschreven.
 • Feestje Drive- Inn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Feestje Drive- Inn of zijn medewerkers.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Feestje Drive- Inn is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan zullen - als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden -worden gebracht bij de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.


Laatste versie:
Maart 2011

Contact

Feestje Drive-Inn Discoshow
DJ Robert Versteijne
tel. : 06 - 30 71 51 59
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.feestjedriveinn.nl

Aanbieding

Boek nu 3 maanden vooraf en ontvang 10 % korting.

Boek NU!!!

© Copyright 2013 Feestje Drive Inn, Eindhoven, Nederland

Webdesign door FT Design, Waalwijk